rm_02070_07
Reportagereise November 1969 Zeitz
01/01/1969
b&w