rm_00408C_01
Leuchtenbau Leipzig Polytechnik MMM Austellung
08/05/1974
color

rm_00408C_02
Leuchtenbau Leipzig Polytechnik MMM Austellung
08/05/1974
color

rm_00408C_10
Leuchtenbau Leipzig Polytechnik MMM Austellung
08/05/1974
color

rm_07695_11
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07696_08
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07696_10
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07696_11
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07699_04
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07699_05
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07699_08
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w

rm_07699_12
AKA Austellung Bauhaus
15/04/1987
b&w