rm_06454_05
Bomann Hamburg Leuchtenstand
16/03/1984
b&w

rm_07226_01
LFM Rundgang GD Galerie am Markt
12/03/1986
b&w

rm_04711_06
Rundgang Eugen Loderer IG Metall BRD mit Minister Steger
15/03/1979
b&w

rm_05454_04
LFM GD
b&w

rm_05454_08
LFM GD
b&w

rm_05454_11
LFM GD
b&w

rm_04582_06
LHM 78 Rundgang
b&w

rm_04942_01
Mit Pressevertretern am Leuchtenstand
b&w

rm_04942_04
Mit Pressevertretern am Leuchtenstand
b&w

rm_04942_05
Mit Pressevertretern am Leuchtenstand
b&w

rm_04942_06
Mit Pressevertretern am Leuchtenstand
b&w

rm_04942_08
Mit Pressevertretern am Leuchtenstand
b&w

rm_00084C_03
Berlin Warenhaus Elsbeth Rode Monika Schmidt
17/06/1971
color

rm_03071_07
Berlin AKA Service
18/12/1973
b&w

rm_03189_04
Mitgliederversammlung Warenzeichenverband
16/05/1974
b&w

rm_03188_04
Mitgliederversammlung Warenzeichenverband
16/05/1974
b&w