rm_06438_01
Stand FER Aufsteller
12/03/1984
b&w

rm_06438_05
Stand FER Aufsteller
12/03/1984
b&w

rm_06438_08
Stand FER Aufsteller
12/03/1984
b&w

rm_07294_02
RFT Stand Sörnewitz
22/03/1986
b&w

rm_07294_05
RFT Stand Sörnewitz
22/03/1986
b&w

rm_07294_09
RFT Stand Sörnewitz
22/03/1986
b&w

rm_07294_11
RFT Stand Sörnewitz
22/03/1986
b&w

rm_07294_12
RFT Stand Sörnewitz
22/03/1986
b&w

rm_03589_03
Handelsdirektor SA Keravill Ungarn Balint Kalmann Stand Fahrzeugelektrik
03/09/1975
b&w

rm_03589_06
Handelsdirektor SA Keravill Ungarn Balint Kalmann Stand Fahrzeugelektrik
03/09/1975
b&w

rm_03589_10
Handelsdirektor SA Keravill Ungarn Balint Kalmann Stand Fahrzeugelektrik
03/09/1975
b&w

rm_04582_06
LHM 78 Rundgang
b&w

rm_07248_09
Delegation SU RFT AKA Stand
18/03/1986
b&w

rm_07248_12
Delegation SU RFT AKA Stand
18/03/1986
b&w

rm_03590_03
Stand Fahrzeugelektrik
03/09/1975
b&w

rm_03716_08
LFM Pressegespräch HE mit GD Stand Carl Zeiß Jena jogoslawischer Minister
17/03/1976
b&w

rm_03716_09
LFM Pressegespräch HE mit GD Stand Carl Zeiß Jena jogoslawischer Minister
17/03/1976
b&w

rm_03716_11
LFM Pressegespräch HE mit GD Stand Carl Zeiß Jena jogoslawischer Minister
17/03/1976
b&w

rm_03716_12
LFM Pressegespräch HE mit GD Stand Carl Zeiß Jena jogoslawischer Minister
17/03/1976
b&w

rm_07824_04
Stand Arnsdorf Messegold
10/09/1987
b&w

rm_07824_09
Stand Arnsdorf Messegold
10/09/1987
b&w

rm_07824_12
Stand Arnsdorf Messegold
10/09/1987
b&w